• English
 • বাংলা
 • Registrar

  Kazi Nasir Uddin
  Registrar
  Sheikh Hasina University,
  Netrokona
  Email: kznasirreg@gmail.com
  Phone: +88 02 55000073

  Copyright © 2020 Sheikh Hasina University, Netrokona. All rights reserved. Developed by Daffodil Web